دانلود آهنگ سن اگه بالا بوره جهانبخش کرد (بهترین کیفیت) +متن ترانه | دانلود اهنگ جدید


? سن اگه بالا بوره بلند شو آقا، مهرداد بلند شو هااای، جانااا، یاراا ?

سن بالا بالا بوره، بالای پنجاه بوره، بازم جوونی کمه، یاد عاشقی کمه

دستا پروانه ای بره بالاا، سن بالا بالا بوره

بالای پنجاه بوره بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه

سن اگر روی شست دوو، دل کنج قفس دوو، پرونده دوس بوو، زندگی بن بست بوو، بازم عاشقی کمه یاد جوونی کمه

? دست و په بچا بوو، می کمر دلا بوو، دست منی عصا دووف خسته می صدا بوو ?

بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه سن اگه هفتاد بووو، غم دل زیاد بوو

عاشقی ایردا بوو، فقط می دل شاد بوو بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه

? اگه بووم پیر مرد، می دل بوو پر از درد ?

رنگ و رو بووشه زرد یار بوره قربون سر بازم عاشقی کمه یاد جوونی کمه

? چشم اگه عینک دوو قابل عینک نوو ?

می دیم و په لک بووف عاشقی کلک بوو، بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه

دستا بالاا ببالااا

سن اگه نود بووف می نوه زا گت بوو می دل پر درد بوو، حتی اگه بد بوو بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه

سن اگه رو صد دوو، کلاس عشق رد بوو دور و زمون بد بوو، کوتاه می قامت بوو بازم عاشقی کمه، یاد جوونی کمه

? اگه بورم لب گور، از روزگار بووم دور، می دتا چشم کور بوو، حتی بشکنی درو، بازم عاشقی کمه ?

بازم عاشقی کمه، باد جوونی کمه