جمعه, 26 شهریور 1395 ساعت 04:30

غروب قافله یادت نمی‌رفت

غروب قافله یادت نمی‌رفت

صدای هلهله یادت نمی‌رفت

گلو و قلب و چشمت ‌سوخت عمري

سه تیر حرمله یادت نمی‌رفت