شهادت امام رضا (ع)

 پس از سلام، جواب سلام لازم نیست؟

برای زخمی راه، التیام لازم نیست؟

رسیدنم به تو واجب ترین نیازم بود

و گر نه باقی درخواست هام، لازم نیست

 این زهر سوزانده تمام پیکرم را

خاکستری کرده همه بال و پرم را

 

 آسمان است و خسوف قمرش معلوم است

غربت بی حد او از سفرش معلوم است