حضرت عبدالعظیم

 میل پرواز در پرم دارم

شوق رفتن به یک‌حرم دارم

کاش می‌شد که من پیاده کنم

ایده‌هایی که در سرم دارم

 پر کرده ای وجود مرا از قدیم تو

ما رعیتیم و شاه عبدالعظیم تو

آقا! تمام شهر گدا و کریم تو

یا سیدالکریم! ببین آمدیم، تو-