جمعه, 26 شهریور 1395 ساعت 04:30

كاروان غمت اي عشق چهل روز كه هيچ

كاروان غمت اي عشق چهل روز كه هيچ

                                                                        تا چهل قرن اگر گريه كند باز كم است