جمعه, 26 شهریور 1395 ساعت 04:30

حرمله صبر کن این تیر تو عباس کش است....

حرمله صبر کن این تیر تو عباس کش است....

                                                                        هر غضب جایی و هر تیر مکانی دارد!!